Керда хувцамаш

Википеди оагӀонаш тӀа даь дола хувцамаш гойт укхаза, тӀехьардараш лакхе а гойташ.

Керда хувцамий оттамаш Хьагойта тӀеххьарча 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дийнахьа баь бола тӀеххьара 50 | 100 | 250 | 500 хувцам
Къайлабаха система чу дӀаайтта бола доакъашхой | Къайлабаха шоай цIияккханза доакъашхой | Къайладаха хьай хувцамаш | Гойта боташ | ДӀакъайлахьо зIамига дола тоадар | Гойта оагIаташ тIатохар | Хьагойта Викидараш
Хьагойта хувцамаш 27 саькура 2024 19:51 ха яьлча денз
   
 
Лоацдаьраш: 
д
Викидарашка баь хувцам
К
Укх хувцамаца керда оагIув кхелла хиннай (хьажа иштта керда оагIонашка)
зI
Ер зIамига хувцам ба
б
Ер хувцам ботаца баь ба
(±123)
байташкахь боарам хувцар
Хаьдда ха йолаш зувш йола оагӀув

27 саькура 2024

26 саькура 2024

25 саькура 2024